NAVORSINGSWERKSTUK (ORGANISASIE EN HULPBRONBESTUUR / RESEARCH ASSIGNMENT (ORM)